de Volhoudbaarheid

duurzaamheid met draagvlak

diensten

informatie

Leidt geluidsnorm LDEN <47 dB(A) tot ongelijke behandeling van burgers?

 

Eťn van de belangrijkste argumenten voor het hanteren van de LDEN-norm is dat die een basis van gelijkheid biedt bij de beoordeling van geluidsoverlast.

Dit argument is gebaseerd op het idee dat de geluidsbelasting bepaalt hoeveel overlast omwonenden ondervinden. En dat klopt niet.† Overlast wordt vooral bepaald door de waarneming van het typerende turbinegeluid en dat is niet zelfde als de totale geluidsbelasting. Het onderstaande voorbeeld maakt dat duidelijk.

 

 

 

 

 

Conclusie:† in deze situatie is niet (alleen) de geluidsbelasting van de turbine bepalend voor de overlast. Het gaat vooral om het verschil tussen het turbinegeluid en het achtergrond geluid. Die bepaalt de waarneming en daarmee de overlast.

En dat maakt nogal wat uit. In het landelijk gebied is ís nachts bij lagere windsnelheden een achtergrondniveau van 31-35 dB(A) normaal.†† Een turbine die bij deze windsnelheden 42 dB(A) geluid maakt (veel voorkomende meting bij lagere windsnelheden) is dan duidelijk (hinderlijk) hoorbaar.† In gebieden met meer achtergrondgeluid, bijvoorbeeld rond snelwegen, spoorlijnen, de omgeving van bedrijventerreinen kan een gemiddeld achtergrond al gauw 6-9 dB(A) hoger uitvallen. De zelfde geluidsbelasting van een vergelijkbare turbine valt dan grotendeels weg tegen het achtergrond geluid en levert weinig of geen hinder.

Als je dit mag veralgemeniseren ondervindt de bewoner van het buitengebied op basis van een gelijke toepassing van de norm veel meer hinder (= schade) dan een bewoner van een gebied met meer achtergrondgeluid.

Op grond van een aantal waarnemingen in combinatie met metingen kun je geen definitieve uitspraken doen. De resultaten zetten wel vraagtekens bij de bestaande norm en de manier waarop die toegepast wordt. Het pleit voor nader onderzoek naar de relatie tussen geluidsemissie van turbines, achtergrondgeluid, feitelijke geluidsbelasting van woningen, ervaren overlast en gezondheidseffecten.

Terug naar blogs/opinie

Mijn buurvrouw belt met de mededeling dat ze nu heel veel last heeft van de turbine.† Ze woont op 950 meter van de turbine, maar kan die niet zien omdat tussen haar woning en de turbine een bosje staat van 12-15 meter hoge bomen. We zijn er al wel achter dat bij de overlast die zij ervaart reflecties van het geluid op een dak van een schuur bij haar buren een belangrijke rol spelen.† Als ik naar haar toe loop hoor ik de turbine vaag boven de wind uit.† Ik meet 51,4 dB(A).† Kom ik bij haar huis in de windschaduw van het bosje, dan hoor ik de turbine heel nadrukkelijk, maar de meting verschilt nauwelijks van de eerste;† 51,7 dB(A). We stappen in de auto en zoeken een paar kilometer verderop een vergelijkbare situatie met een bosje in open land, maar dan zonder een windturbine.† Daar daalt in een afstand van 5 meter het geluid van 49,8 dB(A) in de wind naar 42,5 dB(A) achter het bosje.†