de Volhoudbaarheid

duurzaamheid met draagvlak

diensten

informatie

Wel of geen ‘Wind op Land’ in Noord Holland?

De Provincie Noord-Holland zoekt nog mogelijkheden om voor een vermogen van ongeveer 100 MW windturbines te plaatsen.

De transitie van fossiel naar duurzaam is onvermijdelijk. Wil je in de transitieperiode het elektriciteitsnetwerk in stand kunnen houden heb je bronnen nodig die elektriciteit met een hoog vermogen kunnen leveren. Op dit moment komen daarvoor eigenlijk alleen windturbines in aanmerking. Daarbij heeft wind op land een belangrijk kosten voordeel boven wind op zee.

Voor de langere termijn is de ontwikkeling van andere duurzame energiebronnen/dragers belangrijk. Dat biedt ruimte om op langere termijn het aantal turbines terug te dringen. Misschien belangrijker is de herstructurering van het netwerk op basis van het principe lokaal gebruiken = lokaal opwekken.

Geluidsoverlast

Achtergrond geluid

Het verschil tussen het geluid van de turbine en het achtergrondgeluid bepaalt de mate waarin mensen de turbine waarnemen en als hinderlijk ervaren. Dat geldt zowel voor de geluidsbelasting als voor het karakter (toonhoogte, ritme).  Om die reden heeft plaatsing van windturbines bij voorkeur plaats in een omgeving met:

· een relatief hoge geluidsbelasting qua achtergrondniveau

· bronnen die karaktereigenschappen van het windturbinegeluid maskeren

 

Afstand van de geluidsbron tot omwonenden

Het geluid van de huidige generatie windturbines draagt ver.  Onderzoeken laten zien dat bij een aantal typen gecertificeerde turbines in een straal van 1200 meter ongeveer 40% van de omwonenden het geluid regelmatig waarneemt en als hinderlijk ervaart. Ongeveer 25% van deze omwonenden geeft aan last van slaapverstoring en andere negatieve gezondheidseffecten te ondervinden.

Planologisch moet voorzien worden in maatregelen die deze schadelijke effecten voorkomen of onderdrukken.

 

Oplossen van probleemgevallen

Er staan in Noord-Holland een aantal notoire ‘lawaai-turbines’.  Het oplossen van dat probleem is primair een zaak van de branche.  80% van de probleem gevallen wordt veroorzaakt door één leverancier. Als de provincie, samen met andere provincies, aangeeft dat er voor dit soort leveranciers alleen ruimte is nadat de probleemgevallen gesaneerd zijn staat de turbinebouwer voor de keuze; of geen molen meer kunnen leveren in de (fusie-)provincies of de probleemgevallen saneren.

 

Overleg met omwonenden

Het plaatsen van een aantal windturbines kan alleen nadat in overleg met omwonenden (in een straal van 1200 meter) afspraken gemaakt zijn over:

· de mogelijkheden om in het project te participeren

· compensatie voor de negatieve effecten van het plaatsen van de turbines

· maatregelen om overlast te beperken, zowel bij de bron (aan de turbine) als aan de woningen

· een meetregime waarin de feitelijke geluidsbelasting van de omwonenden voortdurend/periodiek gemonitord wordt.

·  

Maatwerkregeling

Windturbines kunnen alleen geplaatst worden als er voor de locatie een maatwerkregeling is vastgesteld waarbij;

· de verhouding tussen de geluidsbelasting van de turbine(s) en het achtergrondgeluid is vastgelegd

· een meetregime is vastgesteld voor de feitelijke geluidsbelasting van woningen.

Terug naar blogs/opinie