de Volhoudbaarheid

duurzaamheid met draagvlak

diensten

informatie

Duurzaamheidsbeleid is meer dan een aantal energieacties

 

Geleidelijk krijgt duurzaamheidsbeleid binnen meer en meer gemeenten (en provincies) vorm.

Daarbij ligt de focus op (duurzame) energiebeleid en klimaatbeleid.  In de notitie ‘De VNG koerst op duurzaamheid’ worden als inhoudelijke speerpunten genoemd:  lokale opwekking duurzame energie, energiebesparing van de woningvoorraad, duurzame mobiliteit (=de elektrische auto)en windenergie.  De op de site getoonde voorbeeldprojecten hebben voor het merendeel  met energie te maken.  Ze laten zien dat het mogelijk is op dit vlak aansprekende successen te boeken.  De voorbeelden van een bredere aanpak richten zich met name op de interne organisatie van de gemeenten.

 

De vraag is echter of duurzaamheid wel samenvalt met klimaat- en energiebeleid.

 

In de Lokale Duurzaamheidsmeter (http://www.duurzaamheidsmeter.nl) wordt uitgegaan van een veel bredere, integrale invalshoek.  Daarbij wordt inhoudelijk gekeken naar de verschillende terreinen van duurzaamheid.  Daarnaast is er aandacht voor de relatie met stakeholders, duurzaamheid intern en in de gemeenschap en de stimulerende rol van de overheid. Gemeenten laten zich (graag?) op deze manier de maat nemen.  Maar een vertaalslag naar een integraal duurzaamheidsbeleid blijft vaak een brug te ver.

 

In het bedrijfsleven wordt voor (jaarlijkse) duurzaamheidsrapportages vaak het Global Reporting Initiative (https://www.globalreporting.org  ) als standaard gehanteerd.

Het zou een goede zaak zijn als gemeenten (en provincies) op basis van deze systematiek komen tot een vergelijkbare aanpak voor een periodieke, op feiten gebaseerde, rapportage over de ontwikkeling van de duurzaamheid binnen de gemeente.